Open for link exchange! Leave message in the chat box. Thank you my friends :)

Wednesday, March 3, 2010

Gutong Makatikim

Nagkaroon ng trouble ang airplane at magka-crash landing kaya't sabi ng piloto "Fasten your seat belt".

Isang babae nag-panic at nagsisigaw, "Ako'y babae, nais kong maranasan ang dapat maranasan ng isang babae bago bumagsak ang eroplanong ito! Mayroon ba sa iyong magpapatunay na ako'y babae?"

Tingin ang mga kelot at kinilatis ang babae. Medyo may edad at medyo di maganda. Walang nag-volunteer.

Sigaw ng babae: "Maawa na kayo, patunayan ninyong ako'y babae!"

"Ako!" sigaw ng isang pogi, malaki at bato-batong lalake habang ina-alis niya ang butones ng kanyang polo.

Nanginig ang babae habang lumalapit ang kelot sa kanya.

Tahimik ang lahat...

Matapos mahubad ng lalake ang kanyang pantaas ay nagsalita ito, "Babae, ito damit ko labhan mo!"

0 comments:

Post a Comment